Banner Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Annemie Dilissen hecht veel belang aan het beschermen van uw gegevens.

We vinden het niet enkel belangrijk dat u bij ons in goede handen bent en van een optimale dienstverlening gebruik kan maken. Ook uw gegevens die u achterlaat bij een bezoek aan onze website, zijn bij ons in goede handen.

In deze verklaring leggen we u uit welke gegevens we bewaren, behandelen en verwerken en hoe we dit doen.

Op onze website wordt er soms naar jouw gegevens gevraagd om je surfervaring te optimaliseren en je op het goede pad te sturen.

Door gebruik te maken van de site Ontbolster of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomst dit Privacy beleid en wordt u geacht volledig met dit Privacy beleid akkoord te zijn gegaan.

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen.

Mocht u niet akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Deze Privacyverklaring biedt u gedetailleerde informatie in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens door Annemie Dilissen, met zetel te 3980 Tessenderlo Schoterweg 301 (“wij”). Als gegevensbeheerder zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom heeft deze privacyverklaring als doel u te informeren over welke gegevens wij gebruiken en met welk doel, hoe lang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen. Indien nodig kunnen wij u bijkomende informatie verschaffen wanneer u een aanvraag doet voor een specifieke dienst.

Welke gegevens gebruiken wij?

Via deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens over je verzameld, wanneer je een online formulier invult en wanneer je online communiceert. De gegevens die via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de applicatie juist te laten functioneren, het verwerken van orders en het aanbieden van de dienstverlening om online te communiceren.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Annemie Dilissen deze gegevens mag bewaren en verwerken voor bovengenoemde doeleinden. Uw ingevoerde gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen.

We beheren we verschillende soorten gegevens:

Bedrijfsgegevens: contactgegevens

Persoonlijke gegevens in een begeleidingstraject van zowel massage – als hypnosetherapie: persoonlijkheidstesten, vragenlijsten, notities van gesprekken.

Wanneer en welke gegevens verzamelen we

Contactformulieren

​De gegevens die u achterlaat bij het invullen van een contactformulier worden enkel gebruikt om u snel en correct antwoord te geven op uw vraag.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden.

Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. M.b.t. potentiële klanten wordt de informatie bijgehouden voor maximum 1 jaar.

Met welk doel gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken bedrijfsgegevens en persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en onze diensten te kunnen uitvoeren. Ze worden verwerkt met als doel het doen slagen van ons begeleidingstraject op massage en hypnose therapeutisch vlak en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Verder gebruiken wij contactgegevens ook om:

  • u informatie te verstrekken over onze werking en diensten;
  • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
  • te evalueren of we u een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden.

Met wie delen wij gegevens?

Wij zullen bedrijfsgegevens of persoonsgegevens niet delen of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.

Cookies

Op deze website worden zogenaamde “cookies” gebruikt: tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. De cookies worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag te analyseren ten einde de website te kunnen verbeteren in functionaliteit en gebruiksgemak.

Logbestanden

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”

Recht van aanpassing en verbetering

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw gegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke gegevens.

Rectificatie: als u meent dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze gegevens worden aangepast.

Wissing: u kan de wissing van uw gegevens vragen.

Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen.

Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Wijzigingen

Annemie Dilissen behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 augustus 2023.

Afspraken

Indien een klant via de website of telefonisch inschrijft voor een sessie, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dat geval gehouden aan integrale betaling van het toepasselijk tarief. Dit tenzij een annulatie plaats vindt binnen het hieronder beschreven kader.

Verhindering

  1. Het opzeggen van een afspraak kan tot 24h voor de aanvang van uw afspraak zonder bijkomende kosten. Wanneer u te laat afzegt en/of niet op uw afspraak verschijnt, zal het volledige bedrag alsnog worden aangerekend.
  2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigd tarief op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke begonnen maand.

Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van 127€ per niet-betaalde factuur.

  1. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen zijn alle buitengerechtelijke kosten (zoals bijvoorbeeld incassokosten) en gerechtelijke kosten voor het innen van de afgesproken kosten voor rekening van de klant.

Tarieven

Het is aan te  bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn steeds te bevragen bij Annemie Dilissen

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de klant inbegrepen.

Als er toch meer dan 30min hiervoor nodig is moet een betalende afspraak worden ingeboekt.

Dit kan via de websites www.ontbolster.be

telefonisch op het nummer  +32 492 432 402

De tarieven die aangerekend worden variëren in functie van de aard van de geleverde diensten (type toegepaste hypnose, massage, reiki…)

Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties en ten laatste ter plaatse betaald aan Annemie Dilissen.

 Betalingsvoorwaarden

Behoudens andersluidende regeling, is het tarief verschuldigd voor aanvang van de prestaties en ten laatste ter plaatse betaald aan Annemie Dilissen.

Betaling ter plaatse kan cash of via de bankapp.

Aansprakelijkheid

Resultaten kunnen per cliënt verschillen.

Het advies dat we verstrekken doorheen de hypnotherapie, massages, reiki is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Ontbolster is nimmer aansprakelijk voor directe en indirect schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten raden we u aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

Vertrouwelijkheid

Ontbolster is verplicht tot geheimhouding van alles wat werd besproken tijdens een sessie. Voor overleg met derden, incl. andere hulpverleners, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Contactgegevens

Annemie Dilissen is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan ons bereiken op volgende contactgegevens;

Schriftelijk contact

Annemie Dilissen
Ontbolster
BE 0674 564 229

Schoterweg 30
3980 Tessenderlo

Telefonisch contact:  +32 (0) 492 43 24 02

e-mail:  info@ontbolster.be

Zijn er klachten? Dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.